Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2021/22

Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2021/22

Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2021/22

Dátum a čas konania zápisu:    

9. apríl 2021  (piatok)   od  14.00  do  18.00 hod.

10. apríl 2021  (sobota)  od   8.00  do  12.00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.08.2015 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať  v pohodlí domova. V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú. Vzhľadom na pandemickú situáciu odporúčame rodičom vyplniť elektronickú prihlášku vopred. 

Spôsob   zápisu  bude  realizovaný podľa   aktuálnej epidemiologickej   situácie   a  usmernenia   zriaďovateľa.  V prípade, ak  nebude   možné   uskutočniť zápis prezenčne, budeme Vás informovať.

Všetky   ďalšie   informácie   ohľadom  zápisu  do  1. ročníka  budeme   naďalej priebežne zverejňovať na webstránke školy.

V  prípade   prezenčného  zápisu  podľa  zákona musia  prísť s dieťaťom  obaja zákonní zástupcovia a priniesť:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
 • rodný list dieťaťa
 • splnomocnenie  – ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť

Tlačivá na stiahnutie:

Obvod ZŠ Belehradská 21:

Americká trieda, Ázijská trieda, Európska trieda, Belehradská, Bukureštská, Čínska, Maďarská, Juhoslovanská, Na Demetri 2, 3, 4, Pekinská, Sofijská, Varšavská, lokalita Moňov potok, lokalita Majetkár.

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe záujmu ich zákonných zástupcov.

Prečo práve ZŠ Belehradská?

 • kvalifikovaný a obetavý personál
 • školská psychologička
 • školská špeciálna pedagogička
 • 9 asistentov učiteľa
 • Anglický jazyk a Informatika od 1.ročníka
 • Hejného matematika
 • nový vzdelávací predmet „Viem, čo zjem“ zameraný na zdravý životný štýl
 • nemecký a ruský jazyk
 • výučba robotiky
 • Školský klub detí
 • elokované pracovisko ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach
 • bohatá krúžková činnosť – elokované pracovisko CVČ
 • Športová akadémia Mateja Tótha pre žiakov 1. stupňa
 • pobočka Knižnice pre deti a mládež
 • klub Karate Union
 • pekne upravené triedy s didaktickou technikou
 • plne vybavené učebne informatiky
 • IT laboratórium, IT Science laboratórium, 2 jazykové laboratóriá
 • 2 multimediálne učebne
 • multisenzorická miestnosť
 • 7 odborných učební
 • zrevitalizované átrium na výuku a relaxáciu žiakov
 • novozrekonštruovaná cvičná kuchynka a školské dielne na získavanie manuálnych zručností žiakov
 • plne vybavené športoviská ( 2 telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko, veľký školský areál)
 • moderná školská jedáleň s chutnou stravou, šetriaca diéta
 • čipový systém v školskej jedálni
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
 • moderný výukový softvér
 • školský informačný systém
 • moderná webstránka
 • európske a domáce projekty
 • športové a vedomostné súťaže a olympiády
 • Školská športová liga
 • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik
 • domáce a zahraničné exkurzie
 • karneval
 • Štvorylka
 • Deň zdravej výživy
 • tvorivé dielne v ŠKD
 • Magický večer v ŠKD
 • tradície a folklór
 • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
 • školský časopis
 • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
 • zbierky a adopcie
 • a mnoho ďalších aktivít…

Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete na tomto mieste (kliknúť školská zrelosť + 10toro pre rodiča).

zdroj: https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika/