Výzva na predloženie cenovej ponuky – nákup športových pomôcok

Výzva na predloženie cenovej ponuky – nákup športových pomôcok

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice, ako nezisková organizácia, evidovaná pod IČO: 45008655 vyzýva partnerov na predloženie cenovej ponuky na dodávku športových potrieb v zmysle prílohy (súbor s názvom Nákup športových pomôcok ZS Belehradska 21). Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu marek.fedorocko@rrb21.org najneskôr do 27.1.2020 do 9.00 hod., prípadne v uzavretej obálke na adresu školy: Rada rodičov, Marek Fedoročko, Belehradská 21, 040 13 Košice a na obálku uveďte CP – Športové potreby.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy.

Požiadavky na partnerov: súčasťou cenovej ponuky musí byť aj predloženie dokladu spoločnosti o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, napr. informačný výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR alebo iného príslušného registra dodávateľa.

Download nákup športových pomôcok