Stanovy

STANOVY RADY RODIČOV ŠKOLY
pri Základnej škole Belehradská 21 Košice
Článok 1
Základné ustanovenie a názov združenia
2
I) Názov občianskeho združenia je : Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice
2) Sídlom združenia je Základná škola Belehradská 21, Košice
3) Rada rodičov školy /ďalej len RRŠ/ je dobrovoľné é združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, je samostatným nezávislým, nepolitickým združením občanov založeným v zmysle zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) RRŠ je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovani a organizovani záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovani kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vztahu rodičov ku škole a naopak.
5) RRS spolu s vedením školy rieši problémy výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
6) Činnosť RRS sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušnych zákonov. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi
7) RRŠ sa riadi zásadou delegovania zástupcov jednotlivých tried.
8) RRŠ je zriadená na dobu neurčitú.
Článok 2
Cieľ činnosti Rady rodičov školy
1) Cieľom činnosti RRŠ na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dietaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní záujmu rodičov (zákonných zástupcov) deti a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
2) RRS zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov tykajuce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.

3) Prostrednictvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi  a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerskehe vzťahu.
4) RRŠ rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov v oblasti definovanej odsekom (1). Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy s Okresnou rodičovskou radou, Krajskou rodičovskou.
5) Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy a v Stravovacej komisii školy.
6) Volí výkonný výbor RRŠ -predseda- štatutár Občianskeho združenia, podpredseda, tajomník, hospodár RRŠ a Revízna komisia RRŠ.
7) S cieľom pomôcť vedeniu školy a jej pedagogickým pracovníkom pri riešení výchovných problémov a výchovných problémových situácii zriadiť RRS Výchovnú komisiu zloženú z rodičov, ktorí sú profesne kompetentní spolupracovať s vedením školy pri riešení týchto problémov situácií. Komisia spolupracuje s vedením školy a jej výchovným poradcom.
Článok 3
Orgány Rady rodičov školy
1) Organy RRŠ tvoria: triedne aktívy, rada rodičov školy, výkonný výbor, revízna komisia, poprípade výchovná komisia a zástupcovia Rady školy. Za Občianske združenie RRŠ vystupuje štatutár- osoba oprávnená konať v mene združenia vo všetkých veciach navonok.
2) výkonný výbor je najvyšším orgánom RRŠ. Je tvorený zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.
3) RRŠ rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným vzdelávacím opatreniam vedenia školy, schvaľuje stanovy rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje vydaj finančných prostriedkov organizácie. V spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov)) a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy.
4) Výkonný výbor RRŠ zasadá pravidelne mesačne, jeho zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať predseda RRŠ aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
5) Rozhodnutia RRŠ sú záväzné pre všetkých členov RRS, zákonných zástupcov. Funkčné obdobie výkonného výboru RRS je 1-4 roky a konči v septembri nasledujúceho školského roka. O predlženi funkčného obdobia rozhodne RRŠ na svojom prvom zasadnutí v školskom roku.
6) RRŠ voli na svojom prvom zasadnutí v školskom roku výkonný výbor predseda-štatutár, podpredseda, tajomník, hospodár a predseda revíznej komisie) a zástupcov RRŠ v orgánoch školy.

7) Triedny aktiv je základným článkom štruktúry RRŠ. Vzniká na prvej schôdzi triednych aktívov v školskom roku na základe priatia rodičov do Rady rodičov školy na báze dobrovoľnosti
Triedny aktiv (TA)
a) volí predsedu triedneho aktívu a zapisovateľa, ktorý vedie zápisnicu triedneho aktívu
b) zabezpečuje dohovoreným spôsobom výber finančného príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi výkonného výboru RRŠ prostredníctvom predsedu TA (triedneho dôverníka) alebo triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou triedneho aktívu bude súhlasiť,
c) vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede pomáha triednemu učiteľovi riešit problémové situácie a formuluje pripomienky Rodičovskej rade alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov tohto procesu
d) rešpektuje rozhodnutia a odporúčania RRŠ a zabezpečuje ich realizáciu odporúčanie výkonného výboru RRŠ prostredníctvom rodičov žiakov triedy,
e) zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia triedneho aktívu
8) Triedny aktiv zasadá 1x za štvrtrok školského roka. Zasadnutia TA zvoláva vedenie školy. Predseda TA (triedny dôverník) môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutie TA na riešenie vážneho problému alebo v inej neodkladnej záležitosti.
9) Zo zasadnutia TA sa zapíše zápisnica, ktorá spracuje zapisovateľ TA zrozumitelnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov (adresnosť, jasnosť, autoritatívnosť a pod.)
10) Triedny aktív voli svojho zástupcu do RRŠ. Zvyčajne je zástupcom TA v tomto orgáne RRŠ predseda triedneho aktívu (triedny dôverník). Zvolený rodič je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RRŠ alebo za seba zabezpečiť rovnocennú náhradu z radov rodičov TA
11) Zástupca triedneho aktívu v RRŠ objasňuje na jej zasadnutí pripomienky návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa rada zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im adresované z rokovania RRŠ.
12)Výkonný výbor RRŠ tvoria: štatutár predseda RRŠ, podpredseda, tajomník a hospodár RRŠ volení na základe návrhov zástupcov triednych aktívov. Výkonný výbor môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia Rady rodičov školy
13) výkonný výbor volí Rada rodičov školy na svojom prvom zasadnutí danom školskom roku. Funkčné obdobie výkonného výboru RRŠ je jeden až štyri roky. Výbor sa riadi Stanovami RRŠ a rozhodnutiami RRŠ. Navrhuje a schvaľuje zmeny v stanovách RRŠ, rozhoduje o zániku združenia a o určeni likvidátora. Akceptuje podľa možnosti organizácie požiadavky vedenia školy a riadi činnosť organizácie v súlade s jej poslaním a úlohami (čl. 2 -14)Tajomník výkonného výboru vedie zápisnicu zo zasadnutia výboru, ktorú vyhotovuje pre riaditeľa školy a jednotlivých členov RRŠ (teda 1 výtlačok do každej triedy školy). Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RRS.

15) Reviznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia. Predsedu komisie voli RRŠ na svojom prvom zasadnutí v školskom roku, Členmi komisie sú externisti  -rodičia, ktorí sa revizie zúčastnia na podnet predsedu komisie. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia dva krát v školskom roku vždy pred konaním zasadnutia RRŠ rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RRŠ.
16) Revízna komisia spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie) ktorú predkladá Rodičovskej rade na jej druhom zasadnutí  školskom roku a novej RRŠ na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom končí aj jej funkčné obdobie.
Článok 4
Práva a povinnosti členov Rady rodičov školy
1) Členstvo v RRŠ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku s prezenčnou listinou prvého triedneho aktívu v novom školskom roku. Podpisom rodiča do Zoznamu členov Rady rodičov školy, ktorý je totožný
2) Členstvo v RRŠ konči dobrovoľným vystúpením, na základe oznámenia a doručením oznámenia výkonnému výboru RRŠ
3) Členovia RRŠ majú právo:
volit orgány RRŠ
byt volení do týchto orgánov
vyjadrovať sa k práci školy podáva kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom
byť informovaní o riešeni týchto pripomienok a návrhov, ako aj zámeroch vedenia školy a orgánov RRŠ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu
venovať RRS, škole alebo záujmovým krúžkom žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku
byt informovaný o práci orgánov RRŠ na škole
4) Členovia RRŠ sú povinní:
zúčastñovat sa rokovaní triednych aktívov, orgánov RRŠ a orgánov
platiť členské príspevky vo výške, ktorú každoročne odsúhlasí na
formulovať jednoznačne a jasne svoje pripomienky a podieľa sa na ich
zúčastni sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich školy do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovat v rámci aktivít RRS svojom prvom zasadnutí Rada rady školy tvorená zástupcami ušetkých triednych aktívov riešenú na výzvu výkonného výboru RRŠ
rešpektovať ustanovenia schválených stanov RRŠ ak o to výkonný výbor RRŠ požiada.

Článok 5
Hospodárenie Rady rodičov školy
1) Prijmy RRŠ tvoria finančné príspevky, výnosy z akcii RRŠ, z jeho majetku  dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky

2) Hlavným nástrojom RRŠ je Rozpočet RRŠ. Rozpočet pripravuje výkonný výbor RRŠ a predkladá ho na schválenie RRŠ na jeho prvom zasadnutí v školskom roku. Základné rozpočtové položky tvoria finančné príspevky rodičov (rodičovské príspevky).
3) Ostatné prijmy RRŠ sa rovnako rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej výbor RRŠ o rozdelení týchto prostriedkov rozhodne RRŠ alebo výkonný výbor RRS Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RRS ktorú výbor predkladá Rade rodičov školy
4) Dobrovoľné príspevky a dary rodičov venované triednemu aktivu (žiakom jednotlivej triedy) nepodliehajú kompetencii rozpočtu organizácie. O ich využiti rozhoduje triedny aktív
5) Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup športových potrieb). S takýmto darom disponuje výkonný výbor RRŠ podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predložiť príslušné doklady o účelovom využití daru
6) Finančné prostriedky RRŠ sa ukladajú vo finančnom ústave (banke) Podpisové právo majú 2 členovia výkonného výboru
7) Výkonný výbor RRŠ zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov organizácie v súlade so schváleným rozpočtom na aktuálny školský rok.
Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov RRS má hospodár RRŠ.
8) Výdavky RRŠ tvoria príspevky na školy v prírode v schválenej výške,
príspevky na lyžiarsky zájazd v schválenej výške, príspevky na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim žiakom, čiastky vynaložené na fungovaní RRŠ a mimoriadne výdavky schválené Výkonným výborom RRŠ. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom RRŠ
9) Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov vo Finančnom denníku RRŠ, ktorý vedie hospodár
RRŠ. Doklady o hospodárení organizácie je hospodár povinný predložiť na požiadanie revíznej komisii.
10) Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár RRŠ na základe rozhodnuti RRŠ, výkonného výboru RRŠ a v súlade s rozpočtom RRŠ na daný školský rok.
11) Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve RRŠ, sa evidujúc v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár RRŠ. Inventarizácia majetku sa uskutočňuje raz ročne (pred koncom školského roka) alebo pri odovzdaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia
12) Rada rodičov školy odmeňuje aktivitu hospodára RRŠ mesačne finančnou čiastkou 300,- Sk počas školského roka (10 mesiacov)

článok 6
Záverečné ustanovenia
1) Rada rodičov školy zaniká rozhodnutím väčšiny členov RRŠ (rodičov). Túto vôľu rodičov môže výkonný výbor RRŠ zistovat na základe hodnotenia aktivity organizácie prostredníctvom ankety aktivov alebo priamo oslovenim rodičov. Pritom názar v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80 % rodičov-členov RRS. Na základe toho zvolá výkonný výbor RRŠ mimoriadne (záverečné) zasadnutie RRŠ ktorá v mene členov RRŠ potvrdí zánik RRŠ a oznámi zánik združenia do 15 dni príslusnému ministerstvu.
2) Pri zániku organizácie zabezpečí výkonný výbor RRŠ zúčtovanie majetku organizácie pri ktorom najmă:
a) sústredi financné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a urči likvidátora (skupinu rodičov – členov RRŠ),
b) zabezpečí (organizuje) odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely,
c) rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov a spôsobe likvidácie účtu v banke.
3) Tieto Stanovy RRŠ nadobúdajú platnosť dňom schválenia Radou rodičov školy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Registrácia vykonaná dňa: 29.12.2006
Číslo spisu: VVS/1-900/90-20922