Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice

Logo Rada rodičov školy
Rada rodičov školy

Rada rodičov školy je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, je samostatným, nezávislým, nepolitickým združením občanov založeným v zmysle zákona 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

  • Rada rodičov školy je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
  • Rada rodičov školy spolu s vedením školy rieši problémy výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
  • Činnosť Rady rodičov školy sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
  • Rada rodičov školy sa riadi zásadou delegovania zástupcov jednotlivých tried.
  • Rada rodičov školy je zriadená na dobu neurčitú.

Evidencia občianskych združení