Príspevok pre ZRPŠ na školský rok 2021/2022

Príspevok pre ZRPŠ na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, 

ako Rada rodičov školy by sme Vás radi požiadali o úhradu príspevku pre činnosť Rady rodičov školy vo výške 20 €

Výška príspevku je 20 €/žiaka. Platí sa za každého žiaka/dieťa. Platbu je potrebné zaplatiť  na účet Rady rodičov školy: 

IBAN: SK77 0900 0000 0004 4761 8018 

Termín: do 30.11.2021

Platbu vo výške 20 € je možné rozdeliť aj na menšie čiastky, napríklad 10 € mesačne. Je však veľmi dôležité uviesť do poznámky meno žiaka a do variabilneho symbolu špecifický kód/identifikátor žiaka. Pri úhrade cez internet banking alebo pri priamom vklade na účet je veľmi dôležité uviesť pridelený variabilný symbol, ktorý ste obdržali cez EduPage, aby sme boli schopní na konci októbra spárovať jednotlivé úhrady k menu žiaka.

Nižšie nájdete aj stručný prehľad zrealizovaných aktivít Rady rodičov školy za posledné 2 roky, kde okrem iného môžete vidieť, koľko peňazí sa nám podarilo získať aj z externých zdrojov + aká dôležitá je aj dobrovoľnícka činnosť rodičov, ktorá nám mnohokrát nahradila stovky eur. Veríme, že tohto roku sa k nám pridá opäť viac rodičov a spoločne zlepšíme podmienky v škole pre naše deti. 

Ďakujeme. 

Rada rodičov školy ZŠ Belehradská 21, Košice