Príspevok pre ZRPŠ

Príspevok pre ZRPŠ

Vážení rodičia, 

ako Rada rodičov školy by sme Vás radi požiadali o úhradu príspevku pre činnosť Rady rodičov školy vo výške 12 € na rozvojové a investičné aktivity a 8 € na prevádzkové a údržbárske aktivity. Pri viacerých deťoch v škole sa platí plná suma na najstaršie dieťa. Ostatné deti platia iba príspevok vo výške 12 € na rozvojové a investičné aktivity.

Tento príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet Rady rodičov školy najneskôr do 30.10.2020.  IBAN: SK77 0900 0000 0004 4761 8018 

Pri úhrade cez internet banking alebo priamym vklade na účet je veľmi dôležité uviesť pridelený variabilný symbol, ktorý ste obdržali cez EduPage, aby sme boli schopní na konci októbra spárovať jednotlivé úhrady k menu žiaka.

Nižšie nájdete aj stručný prehľad zrealizovaných aktivít Rady rodičov školy za posledné 2 roky, kde okrem iného môžete vidieť, koľko peňazí sa nám podarilo získať aj z externých zdrojov + aká dôležitá je aj dobrovoľnícka činnosť rodičov, ktorá nám mnohokrát nahradila stovky eur. Veríme, že tohto roku sa k nám pridá opäť viac rodičov a spoločne zlepšíme podmienky v škole pre naše deti. 

Ďakujeme. 

Rada rodičov školy ZŠ Belehradská 21, Košice

Stručný prehľad zrealizovaných aktivít Rady rodičov školy:

Rekonštrukcia Átria – cca. 14,5 tis. €

Kúpa a osadenie nových basketbalových košov – cca. 1,5tis. €

Osvetlenie bežeckého oválu – cca. 16 tis. € (vrátane projektu)  /tento projekt bol financovaný z príspevku Mesta KE, Rada rodičov školy zaplatila iba projekt a zrealizovala potrebné práce pri tomto projekte/

Nákup športových potrieb – 3,7 tis.€ /3,5tis.€ sme získali z Grantu Úradu vlády SR, pričom Rada rodičov participovala iba 200 € ako jej spoluúčasť/

Rekonštrukcia kuchynky /táto aktivita bola financovaná najmä z rozpočtu školy a príspevku mesta KE/

Internetová kabeláž do každej triedy v hodnote cca. 600 € a 2 pracovných dňoch pre 6 dobrovoľníkov – vďaka nej sme mali možnosť spustiť EDUPAGE a zaviesť elektronickú žiacku knižku.

Úprava školskej siete a nastavenie systému na možnosť zabezpečenia Multifunkčného zariadenia pre učiteľov, vďaka ktorému vedia oveľa efektívnejšie pripravovať školské materiály pre deti. Len samotné multifunkčné zariadenie je podporené Radou rodičov vo výške 550 €/ročne.

Maľovanie plota  a úprava okolia školy, vstupu do školy, vymaľovania šatní a Átria

Podpora pri získavaní grantov ako napríklad Ovocie a zelenina do škôl od Kauflandu, kde sme získali ovocie jeden krát v týždni po dobu celého roka, alebo nákup športových potrieb od Lidl-u, v hodnote 3000 €.

Realizácia pravidelných aktivít pre deti ako Mikulášsky deň (600€), Deň detí (400 €), Športová olympiáda (1000 €), Kúzelná fyzika (600 €), Karneval (520 €), všetky druhy olympiád (1800 €) a podobne.

Zabezpečenie nového nábytku a stoličiek do učební.

Zabezpečenie notebookov a počítačov pre potreby školy.

Podpora na osadenie hygienických zariadení vrátane náplní do toaliet na škole.

Rada Rodičov