Plenárne zasadnutie RR

Plenárne zasadnutie RR

Vážení rodičia,

pozývame zástupcov tried na plenárne zasadnutie RR, ktoré sa bude konať dňa 16.09.2020 od 17:00 v školskej jedálni.Prosím Vás o potvrdenie vašej účasti mailom, účasť triednych dôverníkov je pre voľbu výkonného výboru nutná.

Návrh programu:
1. Otvorenie – p. Vrábel P. – predseda RR
2. Návrh kandidátov VVRR
3. Voľba výkonného výboru: predseda – štatutár, podpredseda, tajomník, hospodár a predseda revíznej komisie
4. Informácie p. riaditeľky Horváthovej E.
5. Návrh plánu činností RR na šk. rok 2020/2021
6. Diskusia
7. Termín plánovaných stretnutí členov a VVRR pre šk. rok 2019/2020
8. Uznesenia a záver