Grant – Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Grant – Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Rada rodičov s cieľom rozvoja pohybových aktivít sa zapojila do výzvy ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na nákup športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež.

Gestorom   programu Podpora   rozvoja športu na   rok 2019 je generálny  riaditeľ  sekcie ekonomiky úradu vlády.

Hlavný cieľ projektu: Podpora športovo talentovanej mládeže.

Podpora organizovania športových podujatí miestneho významu. Utváranie podmienok pre rozvoj športu pre všetkých. Spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry.